bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Walne Zebranie Członków

Zgodnie z § 18 Statutu Stowarzyszenia POLITES Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.


Zgodnie z § 20 Statutu Stowarzyszenia POLITES do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) zatwierdzenie programu i podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działania,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,

3) zatwierdzanie bilansu finansowego oraz budżetu,

4) uchwalanie zmian statutu,

5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

6) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

7) podejmowanie uchwały o skreśleniu z listy członków,

8) rozpatrywanie jako organ II instancji - odwołań w sprawach dyscyplinarnych rozpoznanych przez Zarząd,

9) podejmowanie uchwał dotyczących obrotu sprawach przekraczających zakres zwykłego Zarządu.


W skład Walnego Zebrania Członków wchodzi 13 osób: Aleksandra Jabłońska, Anna Biały, Anna Graczyk-Osowska, Bartosz Wilk, Ewelina Putresza, Ewelina Sobecka, Jakub Sztombka, Kalina Kukiełko-Rogozińska, Maja Wencierska, Paweł Sikora, Przemysław Landowski, Sławomir Muzioł, Wojciech Spychała.

Członkowie honorowi: Łukasz Jurczyński, Teresa Lipko, Anna Mazurkiewicz, Grzegorz Rygielski, Magdalena Samul-Szerwińska, Karolina Zblewska.

Członkowie wspierający: Przemysław BolinOpublikował: Wojciech Spychala
Publikacja dnia: 12.07.2018
Podpisał: Wojciech Spychała
Dokument z dnia: 15.01.2010
Dokument oglądany razy: 4 416